PRIVACY

Dossiervorming

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw therapie noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts. Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere     behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

  • Met uw toestemming voor gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid.

  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

  • Ook kunnen uw gegevens geanonimiseerd gebruikt worden tijdens intervisie of andere vormen van intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgfactuur

Zoals vermeld heb ik uw gegevens nodig om uw factuur te kunnen maken. Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De (gedeeltelijke) vergoeding daarvan is afhankelijk van uw verzekerde pakket. Op de factuur staat het volgende vermeld:

  • naam, adres en woonplaats

  • geboortedatum

  • de datum van de behandeling

  • de kosten van het consult

© 2018 Verder Therapie